ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN VAN DE WINACTIE VAN
DE LOESJE-FIETS OP FACEBOOK

I. ALGEMEEN

1. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP DE DOOR LOESJE
GEORGANISEERDE WIN-ACTIE VAN DE LOESJE-FIETS.
2. DEZE ACTIE HEEFT ALS DOEL TWEE LOESJE-FIETSEN TE VERGEVEN, OP TWEE
VERSCHILLENDE MOMENTEN, AAN LIKERS EN DELERS VAN DE LOESJE-PAGINA
(WWW.FACEBOOK.NL/LOESJEVDPOSTERS) MET EEN WAARDE VAN € 349,- PER STUK,
INCLUSIEF BTW. LIKERS EN DELERS KUNNEN DEELNEMEN DOOR HET BERICHT TE
LIKEN EN TE DELEN
3. DEZE ACTIE LOOPT VAN 5 JUNI 2020 TOT EN MET 15 JUNI 2020.
DE FIETS IS TE BESTELLEN TOT 7 JULI 2020.
4. LOESJE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR TEN ALLE TIJDEN ZONDER OPGAAF VAN
REDENEN DE ACTIE STOP TE ZETTEN OF DE ACTIEVOORWAARDEN TUSSENTIJDS TE
WIJZIGEN. EEN HERZIENDE VERSIE VAN DE ACTIEVOORWAARDEN ZAL OP DE WEBSITE
WWW.DELOESJEFIETS.NL WORDEN GEPLAATST, VOORZIEN VAN EEN DATUM.
5. DOOR DEELNAME VERKLAART DE DEELNEMER AKKOORD TE GAAN MET DE INHOUD
VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN. VERDER VERKLAART DE DEELNEMER AKKOORD
TE ZIJN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FACEBOOK DIE ONVERKORT VAN
TOEPASSING BLIJVEN NAAST DEZE ACTIEVOORWAARDEN.
6. DEZE ACTIE WORDT NIET GESPONSORD,
GESTEUND OF GEORGANISEERD DOOR FACEBOOK.
7. FACEBOOK BEVAT EEN COMPLETE VRIJWARING VOOR IEDERE DEELNEMER.
8. DE ALGEMENE- EN GARANTIEVOORWAARDEN STAAN OP WWW.DELOESJEFIETS.NL.
9. VOOR EVENTUELE VRAGEN EN KLACHTEN KAN CONTACT OPGENOMEN WORDEN
MET DE SERVICE AFDELING VIA: SERVICE@DELOESJEFIETS.NL.
10. GEWONNEN OF GEKOCHTE LOESJE-FIETSEN KUNNEN NIET WORDEN
OMGERUILD. SMART MONKIES PRODUCEERT DE FIETSEN GEHEEL
OP MAAT VOOR DE WINNAAR / CONSUMENT.

II. DEELNAME

11. DEELNAME AAN DEZE ACTIE HOUDT IN DAT DE DEELNEMER AKKOORD GAAT MET
DEZE ACTIEVOORWAARDEN.
12. DEELNAME AAN DEZE ACTIE IS GRATIS EN STAAT OPEN VOOR EEN IEDER,
UITGEZONDERD VOOR MEDEWERKERS VAN LOESJE, ALSMEDE EEN IEDER DIE OP
ENIGERLEI WIJZE DIRECT OF INDIRECT IN ORGANISATORISCHE ZIN BETROKKEN IS BIJ
DEZE ACTIE.
13. PERSONEN JONGER DAN ZESTIEN JAAR MOETEN TOESTEMMING VAN HUN OUDERS
HEBBEN VOOR DEELNAME.
14. DE GEGEVENS DIE NODIG ZIJN VOOR DEELNAME WORDEN EIGENDOM VAN
LOESJE EN WORDEN NIET VERKOCHT OF AAN DERDEN VERSTREKT. DE GEGEVENS
WORDEN OPGENOMEN IN EEN BESTAND; OP DIT BESTAND IS DE WET BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS VAN TOEPASSING. DE GEGEVENS ZULLEN ENKEL GEBRUIKT
WORDEN VOOR DEZE ACTIE EN HET UITKEREN VAN DE PRIJS EN ZULLEN NA DE ACTIE
VERWIJDERD WORDEN.
15. DOOR DEELNAME AAN DE ACTIE VERLENEN DE PRIJSWINNAARS TOESTEMMING
AAN LOESJE OM HUN VOLLEDIGE NAAM TE NOEMEN OP LOESJES FACEBOOKPAGINA
ALS ZE HEBBEN GEWONNEN.
16. DEELNEMERS MAKEN ALLEEN KANS OP DE PRIJS ALS ZIJ HET WIN-BERICHT LIKEN
OP DE LOESJE FACEBOOKPAGINA.
17. DOOR INZENDING DOET MEN TEVENS AFSTAND VAN ALLE INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN. DE AUTEURSRECHTEN DIE EVENTUEEL BERUSTEN OP DE
INZENDINGEN WORDEN HIERBIJ DOOR DE DEELNEMER AAN LOESJE OVERGEDRAGEN.
DEELNEMER IS BEREID OM, INDIEN VEREIST, VOOR DEZE OVERDRACHT EEN NADERE
AKTE TE ONDERTEKENEN.
18. IN GEVAL VAN (VERMOEDEN VAN) FRAUDE OF ONRECHTMATIGE BEÏNVLOEDING
VAN DE ACTIE BEHOUDT DE ORGANISATOR ZICH HET RECHT VOOR OM DEELNEMERS
UIT TE SLUITEN.
19. DEELNEMER STAAT ER VOOR IN DAT DE DOOR HEM/HAAR VERSTREKTE
GEGEVENS CORRECT EN VOLLEDIG ZIJN.

III. PRIJZEN

20. IN TOTAAL WORDEN ER TWEE LOESJE-FIETSEN WEGGEGEVEN, OP TWEE
VERSCHILLENDE MOMENTEN.
21. DE LOESJE-FIETS HEEFT EEN WAARDE VAN € 349,- PER STUK, INCLUSIEF BTW.
22. OP 10 JUNI 2020 WORDT DE EERSTE WINNAAR BEKEND GEMAAKT. DE WINNAAR
WORDT VIA FACEBOOK BEKEND GEMAAKT (MET VOOR- EN ACHTERNAAM). OP 15 JUNI
2020 WORDT DE TWEEDE WINNAAR BEKEND GEMAAKT. DE WINNAAR WORDT VIA
FACEBOOK BEKEND GEMAAKT (MET VOOR- EN ACHTERNAAM).
23. DE WINNAARS ZULLEN EEN PRIVÉ-BERICHTJE MOETEN STUREN NAAR DE LOESJEPAGINA.
HIERNA WORDEN GEGEVENS OPGEVRAAGD OM DE LOESJE-FIETS AF TE
LEVEREN DOOR LOESJE OP HET ADRES VAN DE WINNAAR. LOESJE LEVERT PRIJZEN
ALLEEN IN NEDERLAND.
24. OP 2 JULI ZULLEN DE FIETSEN SPECIAAL VOOR DE WINNAARS WORDEN
ONTWIKKELD. HIERVOOR NEEMT LOESJE EEN PRODUCTIE- EN LEVERTERMIJN AAN VAN
5 TOT 7 WEKEN.
25. EEN ONAFHANKELIJKE JURY SELECTEERT OP 10 JUNI 2020 EN 15 JUNI 2020 UIT
ALLE DEELNEMERS EEN WINNAAR.
26. DE PRIJS KAN NIET WORDEN INGEWISSELD VOOR GELD OF ANDERE PRIJZEN.
27. ER GELDT VOOR EEN DOOR EEN WINNAAR GEWEIGERDE OF NIET OPGEHAALDE
PRIJS GEEN VERVANGINGSWAARDE. BIJ WEIGERING VAN DE PRIJS
VERVALT DEZE AAN LOESJE.
28. WANNEER JE DE FIETS HEBT GEWONNEN MAAR HEM AL BESTELD HAD, WIN JE HET
AANKOOPBEDRAG TERUG.

IV. AANSPRAKELIJKHEID
29. LOESJE IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
AANVULLENDE UITGAVEN EN/OF REISKOSTEN DIE DE WINNAARS EVENTUEEL MOETEN
DOEN OF MAKEN IN VERBAND MET DE DEELNAME AAN DEZE PRIJSVRAAG, EN MET DE
ACCEPTATIE, HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE PRIJS.
30. LOESJE, DE DOOR HAAR INGESCHAKELDE HULPPERSONEN OF DERDEN ZIJN
NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE DOOR HAAR
UITGEKEERDE PRIJS, NOCH VOOR WELKE SCHADE OF LETSEL DAN OOK AAN
EIGENDOMMEN EN/OF PERSONEN, ALS GEVOLG VAN GEBRUIK OF INZET VAN DE
UITGEKEERDE PRIJZEN.
31. NOCH LOESJE NOCH HET BUREAU KAN VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN
VOOR NETWERK-, COMPUTERHARDWARE- OF SOFTWARESTORINGEN VAN WELKE
AARD DAN OOK DIE BEPERKTE, VERTRAAGDE OF HET VERLIES VAN INZENDINGEN TOT
GEVOLG HEBBEN.
32. LOESJE IS NIET VERANTWOORDELIJK DAN WEL AANSPRAKELIJK VOOR GEBREKEN
IN DE DOOR HAAR TE VERSTREKKEN PRIJZEN.
33. LOESJE VERLEENT GEEN GARANTIES OP DE DOOR HAAR TE VERSTREKKEN
PRIJZEN. HIERVOOR KUNT U CONTACT OPNEMEN MET SERVICE@DELOESJEFIETS.NL.
34. SMART MONKIES GEEFT 5 JAAR GARANTIE OP CONSTRUCTIEFOUTEN IN HET
FRAME EN TWEE JAAR OP CONTRUCTIEFOUTEN IN BEWEGENDE ONDERDELEN. VOOR
EXTRA INFORMATIE VERWIJZEN WIJ U DOOR NAAR DE ALGEMENE VOORWAARDEN
LOESJE-FIETS VIA WWW.DELOESJEFIETS.NL.
35. DE LOESJE-FIETS WORDT SPECIAAL VOOR U GEPRODUCEERD. DIT HOUDT IN DAT
EEN GEDANE BESTELLING NA BETALING NIET GEANNULEERD KAN WORDEN. U HEEFT
OOK GEEN RECHT OP RESTITUTIE.
36. MET DEZE BESTELLING GAAT U AKKOORD DAT U AFSTAND DOET VAN DE KOPEN
OP AFSTAND REGELING.

V. SLOTBEPALINGEN

37. VOOR ALLE VRAGEN, KLACHTEN EN/OF OPMERKING MET BETREKKING TOT DEZE
ACTIE, KUNT U EEN E-MAIL STUREN NAAR SERVICE@DELOESJEFIETS.NL.
38. OP DEZE WINACTIE IS NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING.

 

 

 

GARANTIEBEPALINGEN LOESJE-FIETS

ARTIKEL 1 GARANTIEBEPALINGEN
1.1. SMART MONKIES GARANDEERT DAT ALLE PRODUCTEN WAAROP DIT
GARANTIEBEWIJS BETREKKING HEEFT VRIJ ZIJN VAN CONSTRUCTIE- EN/OF
MATERIAALFOUTEN CONFORM HETGEEN IN DEZE BEPALINGEN IS OPGENOMEN.

1.2 GARANTIE WORDT DOOR SMART MONKIES GEGEVEN AAN DE EERSTE EIGENAAR
VAN DE PRODUCTEN. VOOR ELKE VOLGENDE EIGENAAR VERVALT DE AAN DE EERSTE
EIGENAAR VERSTREKTE GARANTIE. IEDERE EIGENAAR, MET UITZONDERING VAN DE
EERSTE EIGENAAR, ZAL ZIJN SCHADE MOETEN VERHALEN OP DE VERKOPER VAN DE
FIETS. GARANTIE IS NIET OVERDRAAGBAAR.

1.3 DE DUUR VAN DE GARANTIE, ALSMEDE HET VERVALLEN VAN DE GARANTIE,
WORDT BEPAALD IN DE VOLGENDE ARTIKELEN.
ARTIKEL 2 DUUR VAN DE GARANTIE

2.1 SMART MONKIES GEEFT VOOR DE VOLGENDE ONDERDELEN VAN DE FIETS DE
VOLGENDE GARANTIEDUUR:
A. FRAME: 5 JAAR; B. OVERIGE ONDERDELEN: 2 JAAR.

2.2 OP ONDERDELEN DIE AAN SLIJTAGE ONDERHEVIG ZIJN WORDT GEEN GARANTIE
GEGEVEN, TENZIJ SPRAKE IS VAN CONSTRUCTIE EN/ OF MATERIAALFOUTEN.
HIERONDER VALLEN ONDER ANDERE (BINNEN-) BANDEN, SPAKEN, KETTINGEN,
KETTINGBLADEN, TRAPPERS, CRANK, FREEWHEEL, REMBLOKKEN, ACHTERTANDWIEL,
KABELS, VERLICHTING, ZADELS, HANDVATTEN, ETC.

ARTIKEL 3 GARANTIE-UITSLUITINGEN
3.1 DE GARANTIE VERVALT UITDRUKKELIJK IN DE VOLGENDE GEVALLEN:
A. INDIEN DE SCHADE IS ONTSTAAN DOOR SLIJTAGE, ONJUISTE MONTAGE
EN MONTAGE VAN NIET-ORIGINELE ONDERDELEN, ALSMEDE NIET VERRICHT
NOODZAKELIJK ONDERHOUD EN FOUTIEVE AFSTELLINGEN VAN
ONDERDELEN VAN DE FIETS;
B. INDIEN DE SCHADE IS ONTSTAAN DOOR ONGELUKKEN, MISBRUIK, VERNIELING,
INCORRECT DAN WEL ONVOLDOENDE ONDERHOUD EN HET INCORRECT OPVOLGEN VAN
DE AANWIJZINGEN UIT DE GEBRUIKERSHANDLEIDING, ALSMEDE DOOR HET NIET TIJDIG
OF NIET VAKKUNDIG VERVANGEN VAN ONDERDELEN VAN DE FIETS;

C. INDIEN DE SCHADE IS ONTSTAAN DOOR ANDER DAN NORMAAL GEBRUIK
WAARONDER IN IEDER GEVAL VERSTAAN WORDT: GEBRUIK IN COMPETITIEVERBAND,
STUNTEN, SPRINGEN, HET VERVOEREN VAN ZWARE LADING, COMMERCIËLE
DOELEINDEN, FIETSENVERHUUR OF ACTIVITEITEN WELKE IN DE BEOORDELING VAN
SMART MONKIES GELIJK STAAN AAN VOORNOEMDE SITUATIES EN GEVALLEN;
D. IN GEVAL DE FIETS NIET CONFORM DE GEBRUIKERSAANWIJZINGEN VAN
BIJBEHOREND HANDLEIDING IS ONDERHOUDEN;

E. INDIEN SCHADE IS ONTSTAAN DOOR KLIMATOLOGISCHE INVLOEDEN, ZOALS
VERWERING VAN LAK EN ROESTVORMING.
3.2 KOSTEN VOOR HET VERVOER EN (DE-)MONTAGE VAN DE FIETS NAAR EN VAN
SMART MONKIES VALLEN BUITEN DE GARANTIE EN KOMEN VOOR REKENING VAN DE
EIGENAAR VAN DE FIETS. HETZELFDE GELDT VOOR EVENTUELE VERZENDKOSTEN EN
ARBEIDSKOSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE GARANTIECLAIM.

ARTIKEL 4 GARANTIEONDERDELEN
4.1 GEDURENDE DE GARANTIEPERIODE ZULLEN DE ONDER DEZE
GARANTIEVOORWAARDEN VALLENDE ONDERDELEN WAARVAN DOOR SMART MONKIES
IS VASTGESTELD DAT ER SPRAKE IS VAN EEN MATERIAAL EN/OF CONSTRUCTIEFOUT,
WORDEN GEREPAREERD OF INDIEN NODIG VERVANGEN, DAN WEL WORDEN
VERGOED. SMART MONKIES BEPAALT ZELF OF DE ONDERDELEN ZULLEN WORDEN
GEREPAREERD, DAN WEL VERVANGEN, DAN WEL VERGOED.
4.2 INDIEN EEN BEPAALD ONDERDEEL VAN DE FIETS VOOR GARANTIE IN
AANMERKING KOMT, DAN ZAL HET ONDERDEEL WORDEN VERVANGEN DOOR
EEN ORIGINEEL ONDERDEEL OF, INDIEN NIET LEVERBAAR, DOOR EEN MINIMAAL
GELIJKWAARDIG ALTERNATIEF. EEN NIEUW ONDERDEEL KAN VERSCHILLEN VAN
ORIGINELE ONDERDELEN.

ARTIKEL 5 INDIENEN VAN DE CLAIM
5.1 CLAIMS ONDER DEZE GARANTIEVOORWAARDEN DIENEN VIA SERVICE@
DELOESJEFIETS.NL.TE WORDEN INGEDIEND. SMART MONKIES BEPAALDOF U AL DAN
NIET IN AANMERKING KOMT VOOR GARANTIE. DE BEOORDELING VAN DE DEALER
HOUDT NIET IN DAT UW CLAIM ONDER DEZE GARANTIEVOORWAARDEN
WORDT TOEGEKEND.
5.2 SMART MONKIES HOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ZELF TE BEPALEN OF DE
EIGENAAR AL DAN NIET IN AANMERKING KOMT VOOR EEN CLAIM ONDER DEZE
GARANTIEVOORWAARDEN.
5.3 DE TOEGEZONDEN ONDERDELEN DIENEN SCHOON TE ZIJN, WAARBIJ DE
ONDERDELEN VAN DE FIETS DIE NIET ONDER DE GARANTIEVOORWAARDEN VALLEN EN
WAARVAN GEEN SPRAKE IS VAN EEN CONSTRUCTIE- EN/OF MATERIAALFOUT DIENEN
TE WORDEN GEDEMONTEERD. DE EIGENAAR VAN DE FIETS DIENT BIJ HET AANVRAGEN
VAN GARANTIE DE ORIGINELE AANKOOPBON TE OVERLEGGEN.
5.4 DE ONDERDELEN WAARBIJ SPRAKE IS VAN EEN CONSTRUCTIE- EN/ OF
MATERIAALFOUT WORDEN NA HONORERING VAN DE GARANTIE NIET GERETOURNEERD
AAN DE EIGENAAR.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID
6.1 EEN DOOR SMART MONKIES GEHONOREERDE GARANTIECLAIM BETEKENT
NIET DAT SMART MONIES AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD VOOR EVENTUEEL
GELEDEN SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SMART MONKIES STREKT ZICH
NOOIT VERDER UIT DAN IS OMSCHREVEN IN DEZE GARANTIEVOORWAARDEN.
IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN SMART MONKIES VOOR GEVOLGSCHADE WORDT
UITGESLOTEN.

ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT
7.1 OP DEZE GARANTIEVOORWAARDEN IS NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING.
VOOR HET GEVAL ENIGE BEPALING IN DE GARANTIEVOORWAARDEN NIETIG
DAN WEL VERNIETIGBAAR IS, DAN LAAT DAT ONVERLET DAT DE OVERIGE
GARANTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN.

ARTIKEL 8 OVERMACHT
8.1 GEEN PARTIJ IS AANSPRAKELIJK VOOR BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
DIE DE NAKOMING VAN DEZE OVEREENKOMST VERHINDEREN, EN DIE NIET AAN
EEN DER PARTIJEN ZIJN TOE TE REKENEN. HIERONDER ZULLEN (INDIEN EN VOOR
ZOVER DEZE OMSTANDIGHEDEN DE NAKOMING ONMOGELIJK MAKEN OF ONREDELIJK
BEMOEILIJKEN) MEDE ZIJN BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT ZIJN TOT: STAKINGEN
IN ANDERE BEDRIJVEN DAN DIE VAN PARTIJEN, WILDE STAKINGEN OF POLITIEKE
STAKINGEN; EN ALGEMEEN GEBREK AAN BENODIGDE GRONDSTOFFEN EN ANDERE
VOOR HET TOTSTANDBRENGING VAN DE OVEREENGEKOMEN PRESTATIE BENODIGDE
ZAKEN OF DIENSTEN; NIET VOORZIENBARE STAGNATIE BIJ TOELEVERANCIERS,
FABRIKANT OF ANDERE DERDEN WAARVAN EEN DER PARTIJEN AFHANKELIJK IS.
IN GEVAL VAN OVERMACHT WORDT DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN
DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE UITVOERING VAN DEZE
OVEREENKOMST, VOOR DE BETREFFENDE PARTIJ GEHEEL OF GEDEELTELIJK
OPGESCHORT VOOR DE DUUR VAN ZODANIGE OVERMACHT, ZONDER DAT PARTIJEN
WEDERZIJDS TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING DIENAANGAANDE ZIJN GEHOUDEN.
IN GEVAL VAN OVERMACHT ZAL HIERVAN SCHRIFTELIJK AAN DE CONSUMENT
MEDEDELING WORDEN GEDAAN, ONDER OVERLEGGING VAN DE NODIGE
BEWIJSSTUKKEN.

ARTIKEL 9 LEVERTIJDEN
9.1 DE LEVERTIJD VAN DE LOESJE-FIETS IS TUSSEN 6 EN 8 WEKEN. SMART MONKIES
IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DOOR LEVERING OF VERTRAAGDE LEVERING
DIE TOE TE SCHRIJVEN IS AAN OVERMACHT ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 8.
SCHADE DIENT DIRECT VERHAALT TE WORDEN OP DE FABRIKANT.
ALDUS OPGEMAAKT TE UTRECHT, WOENSDAG 26 MEI 2020.